OBCHODNÍ PODMÍNKY

magdi-ce

Magda Hánová

DIČ CZ7557250316, se sídlem Vítkovická 373, Praha 9, 199 00

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM při prodeji zboží, které je prodáváno prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu magdi-ce dostupného na www.magdi-ce.cz. Obě smluvní strany, tedy kupující i prodávající jsou těmito obchodními podmínkami vázáni, což kupující svým souhlasným prohlášením při registraci anebo prohlášením ve webovém rozhraní obchodu potvrzuje.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 • Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ("občanský zákoník"), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


2. VYMEZENÍ POJMŮ

PRODÁVAJÍCÍ je společnost Magda Hánová, DIČ CZ7557250316, se sídlem Vítkovická 373, Praha 9, 199 00..

KUPUJÍCÍM je zákazník, který nakoupí v internetovém obchodě dostupném na  stránkách www.magdi-ce.cz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

SPOTŘEBITELEM je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je PODNIKATEL. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. UZAVŘENÍ A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

 • Prodávající nabízí zboží pouze na základě individuální objednávky. Veškeré zboží není vedeno skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti - výběr rozměru, barev provedení atd. - je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků a vzájemné komunikace je teprve vyráběno.
 • Vyráběné zboží zahrnuje širokou škálu dekorativních předmětů dle individuálních přání zákazníka, výsledkem je jedinečné autorské dílo, jež je předmětem ochrany ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Jakékoli zpracování, použití či napodobení autorského díla je možné pouze se souhlasem autora původního díla.
 • Uzavřením kupní smlouvy bere kupující na vědomí skutečnost, že některé výrobky mohou být přitažlivé pro děti (předmětem jejich zájmu), avšak nejedná se o hračku, vždy jde o dekorativní či umělecké výrobky.
 • Vyráběné zboží je v souladu obecnými předpisy upravujícími bezpečnostní požadavky na výrobky.
 • Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží v souladu s Kupní smlouvou, případně včetně souvisejících služeb, a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 • Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Prodávající uvedl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o objednávaném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
 • Prodávající se zavazuje v přiměřené době dle náročnosti objednávky vyřídit přijatou objednávku a objednané zboží odeslat na zákazníkem uvedenou adresu. Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a řádně zaplatit způsobem zvoleným před odesláním objednávky. Při porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s nepřevzetím balíku vznikly. Pokud tak neučiní, prodávající předá případ společnosti vymáhající pohledávky, kde se náklady mohou vyšplhat až na 500Kč.

4. DODACÍ PODMÍNKY

 • Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese be-mark@email.cz, a to s popisem vady a fotografiemi zachycujícími poškozenou zásilku (prodávající poskytuje na svém facebookovém profilu dokument s podrobně vymezeným postupem pro nafocení poškozené zásilky).
 • V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
 • Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit ihned, jak je to možné, a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu neprodleně poté.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


5. ZPŮSOBY PLATBY

 • Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. Prodávající není plátcem DPH.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením.
 • Náklady na dopravu, balení zboží a balícího materiálu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Pokud kupující bude požadovat dopravu, je kupující povinen tyto náklady uhradit nad rámec sjednané kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsobem:
 • bezhotovostním převodem v CZK na účet prodávajícího, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno kupujícího, pokud nezasílá platbu ze svého účtu a variabilní symbol (číslo objednávky).
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 • Doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. V listinné podobě je faktura zasílána spolu s objednávkou na vyžádání (tento požadavek je kupující povinen vypsat do poznámky k objednávce).


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adrese magdi-ce@post.cz, poštou zasláním na adresu Magda Hánová (magdi-ce), Vítkovická 373, Praha 9, 199 00. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu, kupní smlouvou anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, případně mechanickým či jiným poškozením zboží způsobeným používáním za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno.
 • Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny prodávajícího nebo zanedbáním nutné údržby zboží.
 • Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 • Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace při zjevně neoprávněné reklamaci nese kupující.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v postavení spotřebitele v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. O odstoupení od kupní smlouvy informuje kupující prodávajícího na e-mailové adrese magdi-ce@post.cz. Vracené zboží odesílá kupující prodávajícímu na adresu: Magda Hánová (magdi-ce),Vítkovická 373, Praha 9, 199 00, včetně vyplněného formuláře.
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, s veškerým příslušenstvím, které bylo dodáno společně se zbožím, a, je-li to možné, v původním obalu. Při odeslání zboží je nutné zvolit vhodný obal, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození (prodávající poskytuje na svém facebookovém profilu dokument s podrobně vymezeným postupem pro nafocení poškozené zásilky).
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na číslo účtu zadaného kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Tento odstavec se nepoužije v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatných dokumentech Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání osobních údajů, se kterými kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Za doručovací adresu Prodávajícího, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, se rozumí elektronická adresa magdi-ce@post.cz. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce www.magdi-ce.cz
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020.
© 2021 Magda Hánová, magdi-ce, Vítkovická 373, Praha 9, 199 00

GDPR

Zásady používání osobních údajů

1. Respektování vašeho soukromí
Pro nás je mimořádně důležité plně respektovat a co nejvíce chránit vaše soukromí a osobní údaje. Tyto Zásady používání osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jakým způsobem budou námi zpracovány jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete jakýmkoli způsobem, tj. prostředky komunikace na dálku, na Facebooku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem, ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými uživateli anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Pokud navštívíte naše stránky, využijete našich služeb, anebo uzavřete s námi smlouvu, ponecháme si určité základní informace, přičemž si jsme plně vědomi toho, jak důležité je uchovávat tyto informace v bezpečí a poskytovat vám informace o tom, jak s nimi budeme nakládat. Je na Vašem rozhodnutí, zda nám poskytnete informace, které se považují za osobní údaje. Pod pojem "osobní údaje" v těchto Zásadách označujeme takové informace, jako je Vaše jméno, telefonní číslo, bydliště, emailová adresa, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, název a číslo zdravotní pojišťovny či jakékoli další údaje, které jsou způsobilé Vás jednoznačně identifikovat.2. Informace o správci údajů

Provozovatelem facebookových stránek je Magda Hánová, DIČ CZ7557250316, se sídlemVítkovická 373, Praha 9, 199 00, Česká republika, e-mail: magdi-ce@post.cz, (dále též "magdi-ce"), tyto stránky jsou používány za účelem prezentace v souladu s předmětem své činnosti. Pokud se dobrovolně rozhodnete využít našich služeb, položit dotaz, kontaktovat nás, či učinit jiný úkon, při němž musíte sdělit Vaše osobní údaje, jako je zejména jméno, příjmení, emailová adresa či telefonický kontakt, dáváte najevo, že souhlasíte s těmito Zásadami a také s uložením vašich údajů na serverech v České republice a s tím, že Be Mark a další spolupracující společnosti a subjekty, mohou shromáždit, zpracovat, předat a uložit vaše osobní údaje, aby mohl být uskutečněn úkon, o který jste požádali. K subjektům, které pracují s osobními údaji, mohou patřit i obchodní společnosti, a subjekty podnikající podle zvláštních právních předpisů.

Pokud ohledně ochrany Vašich osobních údajů máte nějakou otázku, kontaktní informace naleznete na facebookových stránkách www.facebook.com/bemark.cz.
3. Zabezpečení a důvěrnost údajů


Zabezpečení a důvěrnost vašich osobních údajů bereme nanejvýš vážně. Proto k jejich uložení a zabezpečení používáme nejnovější metody, abychom je chránili před neoprávněným přístupem, nepatřičným použitím nebo únikem, neoprávněnou úpravou, nezákonným zničením nebo neúmyslnou ztrátou. Všichni zpracovatelé osobních údajů a jakékoli třetí strany, které do zpracování vašich osobních informací zapojíme, jsou povinní respektovat důvěrnost vašich informací. Vaše osobní údaje, ať už získané pomocí webových stránek, písemně, prostředky komunikace na dálku či jakkoli jinak, uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, za nímž byly shromážděny, nebo abychom vyhověli příslušným zákonným požadavkům upravujícím podávání oznámení a uchovávání dokumentů.

Během přenosu vaše osobní údaje chráníme pomocí šifrovacích protokolů. Abychom chránili důvěrnost a bezpečnost přenesených informací, používáme počítačové systémy s omezeným oprávněním, které jsou umístěné v prostorách s fyzickými, elektronickými a procedurálními bezpečnostními opatřeními. Držíme se přísných bezpečnostních norem, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu.

4. Nezletilí

Jste-li nezletilí podle zákonů země, v níž přistupujete na naše stránky, smíte na stránkách poskytnout svoje osobní údaje jen se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce tak, jak to stanovují příslušné právní předpisy. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce a souhlasíte, aby nezletilý člověk na těchto stránkách poskytl svoje osobní údaje, dáváte najevo, že v souvislosti s používáním stránek nezletilým souhlasíte s těmito Zásadami.


5. Třetí subjekty

Naše webové stránky někdy obsahují odkazy na webové stránky nějaké třetí subjekty, které nám poskytují placené služby (například vyplňování formulářů). Skutečnost, že jste na webové stránce třetí strany, poznáte podle toho, že se změní adresa v adresním řádku prohlížeče. Když vybíráme třetí strany, se kterými budeme spolupracovat, zkoumáme jejich zásady ochrany soukromí a údajů, abychom se ujistili, že jsou minimálně na stejné úrovni jako naše zásady. Jejich zásady pak pravidelně ověřujeme. Pokud máte ohledně zásad, kterými se řídí třetí strany, nějakou otázku, přečtěte si prosím tyto zásady na jejich webových stránkách.

6. Informace o změnách těchto zásad

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme a přidáváme nové prvky. Zároveň stále vylepšujeme námi nabízené služby a přidáváme nové. Kvůli těmto stálým pokračujícím změnám a také kvůli změnám v legislativě a technologiích se může průběžně měnit způsob, jak nakládáme s osobními údaji. Bude-li někdy nezbytné změnit naše Zásady, budete na této stránce o všech změnách informováni, abyste byli vždy přesně obeznámeni s tím, jaká data shromažďujeme a jak je používáme.

7. Aktivní skriptování a javaskript

Skriptování používáme ke zvýšení funkčnosti stránek. Skriptovací technologie stránkám umožňují rychleji reagovat na vaše požadavky. Skriptování nikdy nepoužíváme k tomu, abychom na váš počítač instalovali nějaký software nebo abychom od vás získávali informace, na které nemáme právo. Za účelem správné funkčnosti některých částí našich musí být aktivní skriptování nebo JavaScript v prohlížeči povolené. Většina prohlížečů umožňuje tuto funkci pro konkrétní stránky povolit nebo zakázat. V nápovědě ke svému prohlížeči zjistíte, jak pro vybrané stránky skriptování povolit.

8. Používání osobních informací

Většina obsahu těchto stránek je přístupná, aniž by bylo potřeba poskytnout nám jakékoli osobní informace nebo se být uživatel našich služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě toho, že jste k tomu dali souhlas. Může se stát, že i když svůj souhlas později zrušíte, budeme mít právní podklad, který nám dovolí vaše údaje zpracovávat i nadále, a to za předpokladu, že bude vyhověno příslušným právním předpisům a požadavkům.

Osobní údaje, které na těchto stránkách poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Tyto účely můžou zahrnovat následující:

Účty. Když bude potřeba vás kontaktovat ohledně vašeho účtu, použijeme e-mailovou adresu, kterou jste zadali při jeho vytváření. Pokud například zapomenete uživatelské jméno nebo heslo a požádáte o pomoc s přihlášením, pošleme vám zprávu na e-mailovou adresu zadanou ve vašem profilu.

Zkontaktování. V případě, že si přejete, abychom Vás kontaktovali ohledně jakéhokoli Vašeho dotazu či poptávky našeho zboží či služeb a uvedete své osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu či telefonický kontakt, udělujete tím souhlas se zpracováním těchto informací za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či nabídky vámi poptávaného zboží nebo služeb.

Informace ze sociálních sítí. Při realizaci našich marketingových kampaní a poskytování našich služeb pracujeme například i s Facebookem. Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, u nás neskladujeme, ale využíváme je k ověření důvěryhodnosti klienta nebo k lepšímu zacílení našich kampaní prostřednictvím služby od Facebooku, tj. Facebook je pro nás jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení, tedy zacílení naší reklamy na konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů Facebooku.

Údaje o nemovitém majetku. V případě, že využíváte nebo jste využil/a naše služby, evidujeme údaje o Vašem nemovitém majetku, který jste v souvislosti s poskytováním našich služeb zcizil nebo nabyl, případně, o němž jste nás informoval. Tyto údaje využíváme k zacílení konkrétních nabídek našich služeb a produktů na konkrétní klienty nebo k párování nabídek a poptávek. Například v případě, že některý z našich klientů má zájem o pořízení nemovité věci, která svým popisem odpovídá nemovité věci vlastněné jiným klientem.

Žádosti o detailnější informace nebo o osobní schůzku. Přes naše stránky můžete také požádat o víc informací nebo o osobní schůzku za účelem prezentace našeho zboží či služeb. Osobní údaje, které při zaslání takové žádosti poskytnete, použijeme jenom v souvislosti s vaším požadavkem. Pokud to bude nezbytné k vyřízení vaší žádosti, vaše údaje můžou být poskytnuty dalším spolupracujícím společnostem nebo subjektům, které používáme.

Další účely. Osobní údaje (například Vaše jméno, adresu nebo telefonní číslo) můžete poskytnout i za jiným účelem, než je vytvoření účtu, odeslání žádosti o zkontaktování či žádosti detailnější informaci či osobní schůzku. Pokaždé, když jste na našich stránkách vyzváni k poskytnutí určitých informací, je vám jasně oznámen i účel. Vaše informace nepoužijeme k jinému účelu, než jaký je vám oznámen v okamžiku jejich poskytnutí.

Tyto osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme výhradně za účelem, za kterým jste je poskytli, a ponecháváme si je jenom po dobu, jež je potřebná k tomuto účelu nebo jiným oprávněným účelům, které s tím můžou souviset. Pokud se v takových situacích rozhodnete, že nám neposkytnete některé osobní údaje, o něž požádáme, možná nebudete moci získat přístup na určité části našich stránek anebo z naší strany nebude možné vyřídit vaši žádost.

Údaje Vámi poskytnuté naší organizaci na webových stánkách anebo jiným způsobem jsou přístupné zpracovatelům podílejícím se na splnění účelu zpracování údajů, a/nebo počítačovým specialistům zabezpečujícím chod a údržbu technického systému. Vaše osobní údaje nedáváme nikomu jinému, s výjimkou případů, kdy:

 • je to nutné k zajištění vámi požadované služby a v plném rozsahu jsme vás o tom neinformovali,
 • se v dobré víře domníváme, že prozrazení těchto údajů je nutné pro dodržení příslušných právních předpisů
 • nás o to požádají orgány veřejné moci nebo
 • to je třeba k odhalení a zabránění podvodu či jakéhokoli trestného činu nebo k vyřešení bezpečnostních či technických problémů.

Pokud naše stránky používáte, dáváte najevo, že souhlasíte s tím, abychom pouze za těmito účely poskytli vaše osobní údaje třetím stranám. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou za žádných okolností prodány, pronajaty ani nebudou předmětem výměny.

9. Vaše práva

Kdykoli zpracováváme osobní údaje, děláme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstávají zabezpečeny, aby mohly být používány pouze za účelem, za nímž byly shromážděny. V závislosti na zemi, kde žijete, a příslušných právních předpisech upravujících ochranu osobních údajů, můžete mít v souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli, následující práva:

a) Můžete požádat o informace ohledně toho, zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v souladu s příslušnými místními zákony.

b) Pokud jsou vaše osobní údaje neúplné nebo nepřesné, můžete požádat o jejich zpřístupnění, úpravu, smazání nebo zablokování.

c) Pokud pro to máte oprávněné důvody, můžete vznést námitku proti tomu, že vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat, abychom je už dál nezpracovávali.

Pokud má země, kde žijete, příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a vy si přejete ke svým údajům získat přístup, upravit je nebo je smazat, kontaktní informace najdete na stránkách www.facebook.com/bemark.cz

Po obdržení vaší písemné žádosti - poté co dostatečně prokážete svoji totožnost a poskytnete dostatek informací, abychom mohli určit, které osobní údaje vám patří - příslušný správce údajů poctivě zváží, zda bude žádosti vyhověno. Vezme přitom v úvahu jednak zájmy toho, kdo žádá o přístup k údajům nebo jejich úpravu či smazání, a jednak oprávněné zájmy správce, mj., zda by vyhovění žádosti neohrozilo jiná práva správce. O nezbytných změnách budeme také informovat případné třetí subjekty, kterým byly vaše údaje poskytnuty.

Vezměte prosím v úvahu, že vaše údaje nemusí být smazány, pokud je jejich zpracování vyžadováno zákonem nebo pokud existuje jiný právní podklad pro jejich zachování. Žádosti o smazání osobních údajů musí být v souladu s příslušnými zákonnými požadavky upravujícími podávání oznámení a uchovávání dokumentů, které se na naši organizaci vztahují. Ve věci zpracování údajů, které jste poskytli přes naše stránky, také můžete podat stížnost k orgánu, který ve vaší zemi dohlíží na ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

magdi-ce

I.

Obecné zásady

Magda Hánová, DIČ CZ7557250316, (dále též "magdi-ce"), respektuje, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Uvědomujeme si, že máme-li se dobře starat o potřeby svých uživatelů a řádně vykonávat svou činnost k jejich spokojenosti, je nutná otevřená a komunikace a také shromažďování osobních a citlivých osobních údajů. Rovněž chápeme, že s tím souvisí nutnost zachovávat důvěrnost a zajistit, aby byly údaje patřičně chráněné. Zachovávání důvěrnosti považujeme za velmi důležité.

Při nakládání s osobními údaji se vždy řídíme následujícími zásadami:

 1. Osobní údaje budou zpracovány poctivě a v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Osobní údaje budou shromážděny, zpracovány a použity pouze v takovém rozsahu, jaký je potřebný k účelům v souladu s předmětem činnosti naší organizace.
 3. Osobní údaje budou přesné a aktuální. Jakákoli chyba bude opravena co nejdřív potom, co se o ní dozvíme.
 4. Osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak to bude nutné k oprávněným účelům naší organizace.
 5. Vždy bude věnována náležitá pozornost tomu, aby byla respektována práva subjektů údajů.
 6. Za účelem zabránění neoprávněného či nezákonného úniku osobních údajů, budou učiněna náležitá technická a organizační opatření. Veškeré osobní údaje uchovávané na počítači jsou a budou uloženy na počítačích chráněných heslem, které znají pouze oprávněné osoby. Kanceláře jsou po pracovní době zamčené a můžou do nich vstoupit jenom oprávnění pracovníci.
 7. Každý má právo na ochranu osobních a citlivých osobních údajů a na úpravu nebo smazání těchto údajů, a to v souladu s našimi Zásadami pro používání osobních údajů.

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak naše organizace zachází s osobními údaji, které o sobě sdělíte na našich stránkách www.facebook.com/bemark.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými uživateli anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

II.

Sběr informací

 1. Naše organizace od Vás shromažďuje informace, které o sobě sdělíte na našich stránkách www.facebook.com/bemark.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem, ústně anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Shromažďované informace zahrnují Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. datum narození, rodné číslo či jiné údaje jednoznačně identifikující Vaši osobu.
 2. Kromě výše uvedeného automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

III.

Použití informací

Jakékoli informace, které od vás získáváme a shromažďujeme, mohou být použity za těmito účely:

 1. Personalizace vaší zkušenosti a reakce na vaše individuální potřeby
 2. Poskytování personalizovaného obsahu sdělení
 3. Zlepšení kvality našich stránek
 4. Zlepšení služeb a vaše podpora
 5. Kontaktování prostřednictvím e-mailu

IV.

Soukromí a zveřejnění informací třetím subjektům

Osobní údaje, které nám na webových stránkách či jinak (ať už osobně či prostředky komunikace na dálku, písemně či elektronicky, za účelem nabídky služeb či realizace smlouvy) poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Vaše osobní údaje způsobilé vás identifikovat neprodáváme třetím subjektům. Svou aktivitou na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje byly v případě potřeby uvedené v předchozím článku předány spolupracujícím třetím subjektům, jakož i orgánům veřejné moci, a to jak pro veřejnoprávní, tak i obchodní účely, zejména pro účely uvedené v čl. III. těchto Zásad.

V.

Ochrana informací

 1. Realizujeme řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme moderní šifrování.
 2. Přístup k osobním údajům je udělen pouze subjektům, které je potřebují k výkonu práce, jako např. zákaznický servis nebo údržba webu. Počítače a servery, které slouží k ukládání osobních údajů, jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
 3. Naše webové stránky používají cookies a skriptování za účelem jeho vylepšování a zajišťování lepších služeb na těchto stránkách. Používáním našich webových stránek nebo poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů vyjadřujete zřejmý souhlas s tím, abychom veškeré vámi poskytnuté osobní údaje zpracovali způsobem a za účely v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Pokud stránky dál používáte, dáváte najevo, že s tím souhlasíte.

VI.

Odhlášení

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu či telefonní číslo používáme k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným obchodním sdělením, zasíláním informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, kontaktujte nás na be-mark@email.cz, kde se zajistí vaše neprodlené odhlášení.

VII.

Souhlas

 1. Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí a rovněž se zásadami používání osobních údajů, jejichž úplné znění je dostupné na těchto stránkách. Naše zásady ochrany soukromí jsou v souladu s platnou legislativou, kdy v České republice ochranu osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svůj souhlas udělujete ve smyslu těchto právních předpis.
 2. Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemají žádné důsledky na Váš smluvní vztah ani na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.
 3. Souhlas můžete odvolat zasláním odvolání souhlasu poštou nebo emailem. V odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme pro urychlení vyřízení žádosti uvést e-mail a telefon uvedený při udělení souhlasu, abychom byli schopni rychleji v případě shody jmen dohledat konkrétní záznam v databázi osobních údajů.
 4. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k účelům, k nimž jste dal/a souhlas, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

© 2021 Magda Hánová,Tupolevova 515, Praha 9, 199 00